Condicions Reserva - Hotel Rural Monnaber Nou Mallorca

Condicions Reserva

Obté la milloroferta!

Amb la garantia del millor preuSense despeses de cancel·lació o canvi *100% de la seva confiança i sense intermediaris

Amb la garantia del millor preu Sense despeses de cancel·lació o canvi * 100% de la seva confiança i sense intermediaris

Condicions Reserva

Condicions de la reserva i política de cancel·lació:

 

 

Reviseu cuidadosament els detalls de la seva reserva abans de procedir a la acceptació del present contracte

 

 

Condicions Generals de la Contractació

Benvolgut Hoste,
La contractació de reserves de places de allotjament turístic, esta sotmès a las següents condicions que vostè. declara conèixer, entendre i acceptar:
• Es la entitat mercantil espanyola Monnaber Nou S.A. con domicilio en Predio de Monnaber s/n Campanet (Mallorca) amb el CIF. nº A-07656267, la titular d’aquestes pagines Web i responsable de l’establiment Hotel Restaurante Monnaber Nou (Mallorca).


Obligacions del usuari.
Per procedir a la contractació, el usuari s’ obliga a:
Esser major d’edat y disposar de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts a aquesta pagina Web.
L’usuari es responsable de la veracitat de les dades que introduís al enregistrar-ne com client, dades que han d’esser verdaderes i completes. Monnaber Nou S.A. no es responsable de las conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de dades falses o incorrectes.

 

Preu
El preu de la reserva inclourà exclusivament els conceptes que hagin estat confirmats mitjançant el missatge de correu electrònic de confirmació de la sol•licitud de la reserva enviat per l’ Hotel Restaurant Monnaber Nou
El càlcul total i final de la reserva incloem l’ IVA corresponent, excepte quan heu indiqui expressament. qualque altre impost o taxa que se devingué amb motiu de l’allotjament se liquidarà addicionalment al establiment.
La disponibilitat i preus de les peticions de serveis especials (ex. necessitat de bressol, o llit supletori …) que no s’hagin inclòs en el càlcul de la reserva, quedaran pendents de confirmació.

 

Forma de pagament
Per obtenir la confirmació de la reserva, haurà d’abonar l’ import corresponent a una nit, envers al tipus d’allotjament desitjat..Aquest import s’abona en concepte de garantía. El pagament d’aquest import haurà de fer-se amb targeta de crèdit o be transferència. bancària
L’ import restant es pagarà directament a l’hotel el dia de sortida.

 

Confirmació de la reserva
La confirmació de la reserva es enviada via e-mail a la direcció de correu electrònic introduïda por el client al realitzar la petició, haurà d’esser guardada e impresa per el client.
L'habitació que se't assigni pot diferir de l'habitació mostrada a les fotos.
Tingues en compte que no és possible garantir les preferències relatives a l'habitació i extres.


Arribada a l’Hotel
A l’arribada al Hotel, el client haurà d’entregar, a recepció, la confirmació de la reserva enviada per l’ Hotel Restaurante Monnaber Nou.
Com a norma general i sí expressament no es pacte una altre cosa, las habitacions podran ser ocupades a partir de las 12:00 hores del dia d’arribada, encara que aquest horari podrà esser modificat fins les 14.00h.per necessitats de neteja de l’habitació. i hauran de quedar lliures abans de les 12:00 hores del dia de sortida. La reserva estarà garantida fins les 18:00 hores del dia d’arribada per lo que prega’m que per arribades posteriors heu comuniquin a la recepció amb antelació.

 

No-show
Per "no-show" s’entén la no presentació del client a l’hotel el dia en que ha iniciar-se la estància de la reserva en l’ horari previst en el punt anterior "Arribada a l’Hotel" y sense haver anul·lat el servei amb antelació.

 

Modificació de la reserva
La reserva efectuada podrà modificar-se, amb mes de 48 hores d’ antelació a la data d’arribada a l’hotel, per las següents vies:
Email: info@monnaber.com
Telefono: +34 971 877 176
Fax: +34 971 971 877 127
Indicant sempre les dades de la seva reserva.
L’èxit de la modificació dependrà de la disponibilitat de l’hotel en el moment de la petició.

 

Cancel·lació de la reserva
La reserva efectuada podrà esser cancel·lada sense costos sempre que la sol•licitud de cancel·lació se realitzi amb 48 hores de antelació a la data d’arribada l’hotel.
La sol•licitud de cancel·lació se efectuarà mitjançant comunicació escrita dirigida a:
info@monnaber.com o al fax nº 971 877 127 indicant el codi o dades de la reserva.
En el cas d’anulació de la reserva amb menys de 2 dies de antelació a la data d’arribada al hotel, o de no presentar-se ("no show"), el client perdrà l’ import abonat a compta i corresponent al depòsit entregat en concepte de garantía, la pèrdua de aquest import heu es en concepte de penalització i es procedirà a la cancel·lació de la reserva.
Les despeses bancàries originades per les anulacions aniran a càrrec del client.
En el suposat de que Monnaber Nou S.A. comunica la cancel·lació de la reserva
per motius de força major, es a dir, per aquelles circumstancies aliens a qui les invoca, anormals e imprevisibles, les quals no s’hauran pogut evitar a pesar de haver actuat amb la deguda diligencia, quedarà anul·lada la reserva sense dret de reclamació o compensació per part del client, excepte la devolució de l ’import abonat a compta.


Facturació del servei
La factura corresponent als serveis contractats via Internet, així com altres serveis extres o consums realitzats a l’hotel serà emesa a l’hotel i entregada al finalitzar la estància.
En el suposat de que la cancel•lació de la reserva que hagi generat per el client despeses en concep-te de penalització, se enviarà la corresponent factura a la direcció manifestada por el client en el moment que efectua la reserva


Ofertes
Les ofertes seran vàlides únicament durant el període fixat per Monnaber Nou S.A.. en la publicitat, o en el seu defecte, durant el temps que romandran accessibles als clientes per la seva contractació efectiva.
• Obligacions del client
o Pagar el preu dels serveis contractats, sense que la presentació de una queixa o reclamació l’eximi de tal obligació.
o Complir amb les normes particulars de Monnaber Nou dels serveis utilitzats.
o Observar las normes d’higiene, educació y bones costums cap a la resta d’usuaris, personal, instal•lacions y mobiliari de l’hotel Monnaber Nou
Respectar l’entorn mediambiental.
• Obligacions del prestador del servei.
o Tenir a disposició del client, el nombre d’habitacions, del tipus i amb la capacitat establerta en les condicions de la reserva realitzada.
Si per circumstàncies alienes al client, incompliran la obligació de tenir dispostes les habitacions contractades, se obliga a facilitar allotjament en establiments d’igual o superior categoria oficial i característiques, essent a càrrec de l’hotel les diferències de preus, les despeses de trasllat de clientes i endemés càrrecs que la falta del servei contractat pogués dur al client.
o Garantir la qualitat dels serveis a prestar, d’acord amb la categoria oficial i fer-se responsable de totes las reclamacions que puguin presentar-se com conseqüència de las deficiències provades en els serveis.
Tenir llibre de reclamacions a disposició dels clients


Jurisdicció i Llei aplicable
Les parts contractants es sotmeten expressa i voluntàriament a la Jurisdicció i Tribunals de Palma de Mallorca (Balears -Espanya) per la resolució dels conflictes derivats de la interpretació i aplicació del present contracte. La legislació aplicable serà l’espanyola.
Monnaber Nou S.A..
Predio de Monnaber S/N
Campanet (Mallorca)
CIF. nº A-07656267

 


Política de privacitat de dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa de que les dades obtingudes a través d’aquesta pàgina web seran incorporats als fitxers dels que es responsable Monnaber Nou S.A., amb domicili en Predio de Monnaber S/N Mallorca) amb el CIF nº A-07656267.
La finalitat de la recollida de dades es procedir a la confirmació i gestió de la reserva d’allotjament que l’usuari dugui a terme, així com per realitzar actuacions promocionals i ofertes de productes i serveis de forma personalitzada.
Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se via e-mail a info@monnaber.com o be a la direcció postal anteriorment indicada.

Si vostè. inclou, en el formulari de la web, dades de caràcter personal titularitat de tercers, haurà, amb caràcter previ a d’inclusió, obtenir el seu consentiment e informar-los dels punts anteriorment indicats.
Les dades personals facilitats d’aquesta pagina web no seran objecte de comunicació a tercers.

Monnaber Nou S.A. garanteix la confidencialitat de les seves dades personals, així com la utilització de las mesures de seguritat, per mitjans tècnics i humans, establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.
Monnaber Nou, S.A. podrà revelar a las Autoritats Públiques competents les dades personals i sempre previ requeriment oficial i de conformitat amb la Llei

Català